Országos Mikrohitel Program

Országos Mikrohitel Program

A mikrohitel forráskezelője, a program működtetője a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

A mikrohitelt fel lehet használni beruházásra és forgóeszköz vásárlására.

Beruházási mikrohitel Forgóeszköz mikrohitel
Az igényelt összeg felhasználható
 • üzleti célú ingatlan vásárlására, saját, vagy bérelt üzlethelyiség bővítésére, felújítására, átalakítására;
 • gépek, berendezések, járművek, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére;
 • a beruházási mikrohitel legfeljebb 50%-át forgóeszközök finanszírozására
 • a vállalkozás új gazdasági tevékenységének elindításához, tevékenység bővítéséhez, illetve beruházáshoz, vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódóan forgóeszközök vásárlására (forgóeszközök: egy termelési ciklus során elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik), bér és járulékai, ingatlan bérleti díj finanszírozására
A mikrohitel összege
 • min. 500 000, max. 10 000 000 Ft
 • min. 500 000, max. 10 000 000 Ft
Saját erő
 • nem kötelező, azaz 0%
 • amennyiben saját erőt is igénybe kíván venni, úgy mértéke a projekt összértékének a mikrohitel összegével csökkentett része
 • a saját erő (önerő) forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás
 • nem kötelező, azaz 0%
 • amennyiben saját erőt is igénybe kíván venni, úgy mértéke a projekt összértékének a mikrohitel összegével csökkentett része
 • a saját erő (önerő) forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás
Futamidő
 • min. 12, max. 120 hónap
 • min. 12, max. 36 hónap
A tőketörlesztés türelmi ideje
 • min. 2, max. 6 hónap
 • min. 2, max. 6 hónap
Kamat
 • fix 3,9% mely a futamidő során nem változik
 • fix 3,9% mely a futamidő során nem változik
Törlesztés típusa
 • lineáris törlesztés
 • lineáris törlesztés
Biztosítékok
 • ingatlan (ingatlanon első ranghelyen alapított jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom)
 • zálogjogi bejegyzés rögzítése a biztosítási szerződésben
 • felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére (a vállalkozás és a készfizető kezes(ek) bankszámláira)
 • gazdasági társaság esetén a tulajdonos(ok) (tagok) és a vezető tisztségviselő(k) készfizető kezességvállalása
 • egyszemélyes gazdasági társaság esetén a vezető tisztségviselőtől és tulajdonostól független személy készfizető kezességvállalása is szükséges
 • egyéni vállalkozó esetén az adós személyétől független személy készfizető kezességvállalása
 • biztosítékként szolgáló ingatlan haszonélvezőinek, ill. özvegyi jog, tartási jog, stb. jogosultjainak készfizető kezességvállalása
 • a Mikrohitel Bizottság, vagy a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kockázatosnak ítélt vállalkozás esetén további biztosítékok kerülhetnek bevonásra
 • ingatlan (ingatlanon első ranghelyen alapított jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom)
 • zálogjogi bejegyzés rögzítése a biztosítási szerződésben
 • felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére (a vállalkozás és a készfizető kezes(ek) bankszámláira)
 • gazdasági társaság esetén a tulajdonos(ok) (tagok) és a vezető tisztségviselő(k) készfizető kezességvállalása
 • egyszemélyes gazdasági társaság esetén a vezető tisztségviselőtől és tulajdonostól független személy készfizető kezességvállalása is szükséges
 • egyéni vállalkozó esetén az adós személyétől független személy készfizető kezességvállalása
 • biztosítékként szolgáló ingatlan haszonélvezőinek, ill. özvegyi jog, tartási jog, stb. jogosultjainak készfizető kezességvállalása
 • a Mikrohitel Bizottság, vagy a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kockázatosnak ítélt vállalkozás esetén további biztosítékok kerülhetnek bevonásra
Biztosítékokkal kapcsolatos elvárások
 • működő vállalkozás esetén az ingatlan fedezeti értékének el kell érnie a mikrohitel tőkeösszegének legalább 200%-át
 • induló vállalkozásnál az ingatlan fedezeti értékének el kell érnie a mikrohitel tőkeösszegének legalább 250%-át
 • jelzálogjoggal terhelt ingatlan nem fogadható el
 • a BMVK a saját szabályzatai alapján határozza meg az ingatlan fedezeti értékét
 • működő vállalkozás esetén az ingatlan fedezeti értékének el kell érnie a mikrohitel tőkeösszegének legalább 200%-át
 • induló vállalkozásnál az ingatlan fedezeti értékének el kell érnie a mikrohitel tőkeösszegének legalább 250%-át
 • jelzálogjoggal terhelt ingatlan nem fogadható el
 • a Vállalkozói Központ a saját szabályzatai alapján határozza meg az ingatlan fedezeti értékét
Folyósítás
 • legkésőbb a folyósítási feltételek teljesítését követő 60 napon belül
 • legkésőbb a folyósítási feltételek teljesítését követő 60 napon belül
A mikrohitel felhasználásának határideje és igazolása
 • a mikrohitel folyósításától számított 60 napon belül meg kell kezdeni, a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül be kell fejezni a beruházást
 • a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül az Üzleti tervben meghatározott hitelcél megvalósulását számlákkal kell igazolni
 • a mikrohitelt a szerződéskötéstől számított 2, kérelem esetén a Vállalkozói Központ döntésétől függően pedig legfeljebb 6 hónapig tartják rendelkezésre
 • a mikrohitel folyósításától számított 60 napon belül meg kell kezdeni, a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül be kell fejezni a beruházást
 • a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül az Üzleti tervben meghatározott hitelcél megvalósulását számlákkal kell igazolni
 • a mikrohitelt a szerződéskötéstől számított 2, kérelem esetén a Vállalkozói Központ döntésétől függően pedig legfeljebb 6 hónapig tartják rendelkezésre
Egyéb felmerülő díjak, költségek
 • az igényléshez szükséges mellékletek (igazolások, tulajdoni lap, stb.) beszerzésének díjai
 • kijelölt értékbecslő díja (értékbecslői díjszabás szerint)
 • közjegyzői okiratba foglalt szerződés költsége (14/1991. (XI. 26.) IM rendelet szerint) ü közjegyzői okiratba foglalt szerződés módosításának költsége (14/1991. (XI. 26.) IM rendelet szerint)
 • jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzési, illetve törlési díjai (1996. évi LXXXV. törvény szerint)
 • igényérvényesítés (behajtás, végrehajtás, stb.) költségei felmerülés arányában
 • az igényléshez szükséges mellékletek (igazolások, tulajdoni lap, stb.) beszerzésének díjai
 • kijelölt értékbecslő díja (értékbecslői díjszabás szerint)
 • közjegyzői okiratba foglalt szerződés költsége (14/1991. (XI. 26.) IM rendelet szerint)
 • közjegyzői okiratba foglalt szerződés módosításának költsége (14/1991. (XI. 26.) IM rendelet szerint)
 • jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzési, illetve törlési díjai (1996. évi LXXXV. törvény szerint)
 • igényérvényesítés (behajtás, végrehajtás, stb.) költségei felmerülés arányában
Fel nem számított díjak, költségek
 • hitelképesség-vizsgálati díj
 • szerződéskötési díj
 • folyósítási jutalék
 • szerződésmódosítási díj
 • kezelési költség
 • rendelkezésre tartási díj
 • előtörlesztési díj
 • végtörlesztési díj
 • hitelképesség-vizsgálati díj
 • szerződéskötési díj
 • folyósítási jutalék
 • szerződésmódosítási díj
 • kezelési költség
 • rendelkezésre tartási díj
 • előtörlesztési díj
 • végtörlesztési díj
Késedelmi kamat (fizetési határidő elmulasztása esetén)
 • lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén 3.6. pontban szereplő ügyleti kamat + 6%
 • lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén 6%
 • lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén 3.6. pontban szereplő ügyleti kamat + 6%
 • lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén 6%

Igénylők köre:

 • a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy regisztrált működő, vagy induló, nem mezőgazdasági mikrovállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), amely rendelkezik életképes üzleti tervvel;
 • a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem haladja meg a 25%-ot;
 • a vállalkozás tőkéjének, vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét nem birtokolhatja olyan vállalkozás, amely ne minősülne mikrovállalkozásnak, vagy a külföldi tulajdonosi részaránya meghaladná a 25%-ot;
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele és/vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió EUR, statisztikai létszáma az utolsó két lezárt üzleti év átlagában, illetve aktuálisan sem haladja meg a 9 főt;
 • a vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) kevesebb, mint 50%-át teszi ki mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22);
 • a vállalkozás az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik;
 • a vállalkozás nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont);
 • a vállalkozás maradéktalanul megfelel a vonatkozó törvények és jogszabályok feltételeinek;
 • a vállalkozás ellen nincs büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy közjegyző által elrendelt végrehajtási eljárás folyamatban, és/vagy nincs kiegyenlítetlen lejárt köztartozása (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
 • a vállalkozással szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását nem rendelte el;
 • a vállalkozással szemben az Európai Bizottságnak érvényben lévő, támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs;
 • amennyiben vállalkozás a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból támogatáshoz jutott, úgy a vállalt kötelezettségeit rendben teljesítette;
 • a vállalkozás az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1407/2013/EU rendeletében meghatározott összeghatár felett nem részesült, illetve nem részesülne de minimis támogatásban;
 • a vállalkozás nem a halászati és akvakultúra ágazatában (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) működik;
 • a vállalkozás nem folytat az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet;

Nem támogatható projektek:

 • a vállalkozás a támogatást fennálló hitel finanszírozására, vagy kiváltására kívánja fordítani
 • a vállalkozás a támogatást üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására kívánja fordítani
 • a vállalkozás a támogatást visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására kívánja fordítani
 • a vállalkozása közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól, illetve ezen közeli hozzátartozók tulajdonában és/vagy ügyvezetése alatt álló vállalkozástól, továbbá cégcsoporton belüli cégektől kívánja megvásárolni a projekt tárgyát, illetve mindezen személyek és/vagy vállalkozások visszterhes közreműködésével kívánja megvalósítani a projektet
 • a vállalkozás az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet folytat és a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ
 • az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos projektek
 • az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás
 • teherszállító jármű megvásárlása a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében

Baranya megyében a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány munkatársai segítenek a hitel igénylésének teljes folyamatában, mely az alábbi lépéseket foglalja magába:

 • fejlesztési, forgóeszköz-vásárlási koncepciók átgondolása,
 • személyes tájékoztatás és tanácsadás kérése a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány pécsi irodájában,
 • fejlesztési, forgóeszköz-vásárlási koncepciók kialakítása,
 • jogosultsági feltételek részletes ellenőrzése,
 • a mikrohitel igényléséhez szükséges dokumentumok letöltése, beszerzése,
 • egyeztetés a fedezetként felajánlott ingatlan értékeléséről a kijelölt értékbecslővel,
 • üzleti terv kitöltése számítógéppel,
 • hiteligénylés benyújtása (személyesen),
 • esetleges hiánypótlások leadása,
 • a beadott mikrohitel igénylések elbírálása,
 • értesítés a döntésről, illetve a további teendőkről.

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány elérhetőségei:

Cím: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 13.

Központi tel.: 72/ 214-050

E-mail cím: info@bmvk.hu

Az Országos Mikrohitel Program teljes tájékoztatója, és dokumentumai az alábbi linken érhetőek el:

http://bmvk.hu/szolgaltatasok/vallalkozasfinanszirozas/orszagos-mikrohitel